Etusivu » Toimitusehdot

Toimitusehdot

PALVELUSOPIMUS

1 Toimitusehtojen soveltaminen ja voimassaolo

1.1     Näitä toimitusehtoja sovelletaan Vilkas Group Oy:n (”Toimittaja”) verkkokauppapalvelun (”Palvelu”) tilaavalle yritykselle tai henkilölle (”Asiakas”) toimittamiin palveluihin. Tilatessaan Palvelun Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä toimitusehtoja.

1.2     Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), pois lukien kohdat 4. ja 10.1.

1.3     Nämä ehdot astuvat voimaan 7. toukokuuta 2018 ja ovat voimassa toistaiseksi.

2 Sopimuksen syntyminen

2.1     Toimittajan ja Asiakkaan välinen sopimus ("Sopimus") muodostuu näistä toimitusehdoista, toimitusehdoissa viitatuista tiedoista, palvelukuvauksesta ja Toimittajan antamista ohjeista.

2.2     Kun Palvelu tilataan internet-sivuilta järjestelmästä, joka automaattisesti luo kirjautumistiedot Palveluun Asiakkaalle, Sopimus syntyy heti kun Toimittaja vahvistaa sen lähettämällä Asiakkaalle kaupan kirjautumistiedot.

2.3     Jos Asiakas tilaa Palvelun muutoin kuin internet-sivuilta tai muusta järjestelmästä, joka automaattisesti luo kirjautumistiedot Palveluun Asiakkaalle, Sopimus syntyy kun Toimittaja on vahvistanut tilauksen. Vahvistus tehdään pääsääntöisesti sähköpostitse, mutta myös muita tapoja voidaan käyttää, jos asiasta sovitaan etukäteen.

3 Testikausi

3.1     Asiakkaalla on mahdollisuus kokeilla Palvelua kulloinkin voimassaolevan testijakson ajan ilmaiseksi (“Testikausi”). Testikausi on tarkoitettu vain kaupan kokeiluun, eikä varsinaiseen kaupankäyntiin. Mikäli testikauden aikana kauppaan syntyy oikeita tilauksia katsotaan testikausi päättyneeksi, ja toimittajalla on oikeus veloittaa palvelun käytöstä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

3.2     Asiakkaan tulee jättää erikseen tilaus Toimittajalle ennen Testikauden umpeutumista, mikäli Asiakas haluaa muuttaa Testikauden valitsemakseen Sopimuskaudeksi (katso 4.1).

3.3     Toimittaja poistaa kaupan Testikauden jälkeen, ellei Asiakas ole jättänyt tilausta Sopimuskaudesta sitä ennen.

4 Sopimus- ja Laskutuskausi

4.1     Sopimus- ja laskutuskausi lasketaan kuukauden jaksoissa, joka on aina 30 päivää.

4.2     Asiakas valitsee Palvelulle Sopimus- ja Laskutuskauden tarjotuista vaihtoehdoista. Laskutuskausi ei voi olla pidempi kuin Sopimuskausi.

4.3     Seuraava Sopimus- ja Laskutuskausi jatkuvat automaattisesti, jollei Asiakas tai Toimittaja irtisano Sopimusta.

4.4     Kullakin Sopimuskaudella pätee Sopimuksen (2.1), toimitusehtojen, palvelukuvauksen ja hinnaston uusimmat versiot. Asiakas on velvollinen tutustumaan ja sitoutumaan näihin uusimpiin versioihin.

4.5     Asiakas voi vaihtaa Palvelun kauppatyyppiä halutessaan. Vaihdettaessa ylempään kauppatyyppiin kesken Sopimuskauden, Toimittaja veloittaa jäljellä olevalta Sopimuskauden jaksolta hintojen erotuksen. Vaihdettaessa edullisempaan kauppatyyppiin Toimittaja ei palauta kauppatyyppien hinnan erotusta jäljellä olevalta Sopimuskaudelta, vaan hinnanmuutos astuu voimaan seuraavan Sopimuskauden alusta.

5 Palvelun sisältö ja hinnat

5.1     Palvelun sisältö ja ominaisuudet määräytyvät Toimittajan internet-sivustolta löytyvän palvelukuvauksen ja sen mukana seuraavien mahdollisten liitteiden mukaan.

5.2     Palvelun hinnat määräytyvät voimassa olevan hinnaston mukaan.

5.3     Toimittaja varaa oikeuden muuttaa palvelujen hintoja. Uudet hinnat astuvat voimaan Asiakkaan seuraavassa Sopimusjaksossa.

6 Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

6.1     Kaikkea Asiakkaan Palveluun liittämää sisältöä tai muutoksia kutsutaan “Aineistoksi”.

6.2    Asiakas vastaa Aineistosta ja sen laillisuudesta. Asiakas vastaa siitä, että Palvelun käyttö tai Aineisto ei aiheuta häiriöitä internet-liikenteeseen tai muille verkon käyttäjille, vaaranna tietoturvaa tai Palvelun käyttöä eikä loukkaa Toimittajan tai kolmansien osapuolien tekijäoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta, eikä riko lakia tai viranomaismääräyksiä eikä ole hyvien tapojen vastaista. Toimittaja varaa oikeuden poistaa kaiken Aineiston, joka rikkoo näitä ehtoja (katso 7.5).

6.3     Asiakas ei saa käyttää Palvelua lain tai hyvien tapojen vastaiseen suoramarkkinointiin sähköpostitse eikä mainostaa palveluaan uutisryhmissä, keskustelufoorumeissa tai muissa paikoissa, joissa se on kielletty.

6.4     Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänen päätelaitteensa tietoturva ja ohjelmistot ovat ajan tasalla. Asiakas rekisterinpitäjänä vastaa siitä, että Asiakaan ja sen kauppapaikan käyttäjien (ml. asiakkaiden) tämän Sopimuksen täytäntöönpanoon edellyttämään henkilötietojen käyttöön ja käsittelyyn on lainmukainen peruste ja että niitä käsitellään lainmukaisesti (ml. henkilötietojen käsittelijän ohjeistus).

6.5     Asiakas ei missään tilanteessa saa luovuttaa kirjautumistietojaan kolmannen osapuolen käyttöön. Asiakas vastaa kaikesta kirjautumistiedoillaan tehdyistä toimista ja on velvollinen korvaamaan väärinkäytöksistä aiheutuneet tutkinta- ja korjauskulut.

6.6     Asiakkaan velvollisuus on toimittaa Toimittajalle Palvelun tilauksen yhteydessä oikeat asiakastiedot. Mikäli tiedot eivät ole oikeat tai ne ovat puutteelliset, Toimittaja varaa oikeuden olla toimittamatta Palvelua. Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisista muutoksista käyttäjätietoihin mahdollisimman pian.

6.7     Asiakas on velvollinen lukemaan palvelua ja siihen mahdollisesti tulevia muutoksia koskevat Toimittajan toimittamat tiedotteet sekä toimimaan niiden mukaisesti.

6.8     Asiakas vastaa siitä, että hänen palveluksessaan toimivat työntekijät ja muut Asiakkaan Palvelun käyttöön valtuuttamat tahot noudattavat näitä ehtoja.

6.9     Asiakkaan harjoittama mahdollisten tietoturvareikien etsintä ja väärinkäyttö on ehdottomasti kiellettyä ja johtaa välittömästi sopimuksen irtisanomiseen sekä mahdollisiin korvauksiin.

6.10     Asiakas maksaa Toimittajalle sovitun Laskutuskauden mittaisissa jaksoissa.

6.11     Toimittaja varaa oikeuden veloittaa laskutuslisän mikäli Asiakas valitsee laskutustavan, johon hinnastossa kuuluu laskutuslisä.

6.12     Asiakas vastaa laskujen maksusta niiden eräpäivään mennessä.

6.13     Toimittajalla on oikeus periä viivästyneistä suorituksista korkolain mukainen viivästyskorko sekä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksukehotusmaksu sekä maksun viivästymisen johdosta suljetun palvelun uudelleenavausmaksu. Asiakas on velvollinen korvaamaan myös maksujensa laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat perintätoimistojen palkkiot ja muut oikeudelliset kulut.

7 Toimittajan oikeudet ja velvollisuudet

7.1     Toimittaja toimittaa Palvelun heti tilauksen jälkeen. Palveluun liittyvien osa-alueiden toimitus voi viivästyä Toimittajasta riippumattomista syistä. Toimittaja pyrkii tiedottamaan mahdollisuuksien mukaan Asiakkaalle aiheutuvista viivästyksistä.

7.2     Toimittaja varaa oikeuden olla toimittamatta Palvelua, vapaan valintansa mukaan.

7.3     Toimittaja varaa oikeuden muuttaa Asiakkaan kirjautumistiedot tarpeen vaatiessa. Toimittaja ilmoittaa tästä Asiakkaalle viipymättä.

7.4     Palveluun liittyvästä tai sen kautta tehtävästä suurten tiedostojen levityksestä tai muusta normaalia verkkokauppakäyttöä huomattavasti enemmän kuormittavasta toiminnasta on aina sovittava etukäteen Toimittajan kanssa. Toimittaja varaa oikeuden priorisoida liikennettä tällaisissa tapauksissa.

7.5     Mikäli Asiakkaan internet-liikenne tai palvelinresurssien käyttö olennaisesti poikkeaa tavanomaisesta tai palvelukuvauksen mukaisesta, on Toimittajalla oikeus tarkastaa palvelusta perittävää hintaa käyttöä vastaavaksi.

7.6     Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä muutoksista tai konsultoinnista veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

7.7     Toimittajalla ei ole velvollisuutta eikä mahdollisuuksia valvoa Asiakkaan ja Asiakkaan loppuasiakkaan toiminnan tai Aineiston (6.1) laillisuutta ja hyvän tavan mukaisuutta. Jos Toimittajalla kuitenkin on itse hankkimiensa tai kolmansilta tai viranomaisilta saamiensa tietojen perusteella perusteltua syytä epäillä, että Asiakas on rikkonut näitä sopimusehtoja, Toimittajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa Aineisto tai sen osa taikka lopettaa Palvelun tarjoaminen siltä osin kuin on tarpeen.

Samaa sovelletaan viranomaisen antamaan Aineistoa tai sen osaa koskevaan poistomääräykseen, ellei tällaisesta määräyksestä muuta johdu.

7.8 Asiakkaalla ei ole oikeutta hinnanalennukseen, vahingonkorvaukseen tai muuhun hyvitykseen kohdan 7.7 mukaisista toimista. Asiakas vastaa kaikista kuluista ja välittömistä vahingoista, joita Toimittajalle Asiakkaan sopimuksen vastaisista toimista aiheutuu.

7.9 Toimittaja varaa oikeuden estää teknisin keinoin sopimuksenvastainen toiminta.

7.10 Toimittajalla on oikeus laskuttaa Palvelusta myös siltä ajalta, kun Palvelu on keskeytynyt Asiakkaasta johtuvasta syystä.

7.11 Toimittaja varaa oikeuden tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja Toimittaja voi harkintansa mukaan tehdä muutoksia Palveluun.

7.12 Muutokset voivat johtua esimerkiksi ohjelmistopäivityksistä ja uusista versioista. Jos nämä muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan verkkokauppaan, Asiakas vastaa tästä Asiakkaalle koituvista kustannuksista. Toimittaja sitoutuu pyydettäessä antamaan neuvontaa ja avustamaan näiden muutosten tekemisessä. Näin tehdystä työstä Toimittajalla on oikeus laskuttaa kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaisesti.

7.13 Toimittaja ilmoittaa versiopäivityksistä ja muutoksista pääsääntöisesti vähintään kaksi viikkoa etukäteen. Toimittajalla on oikeus tehdä pienimuotoisia päivityksiä, tietoturvapäivityksiä tai olennaisia virheitä korjaavia päivityksiä ilman erillistä ilmoitusta.

7.14 Toimittajan vastuu palvelujen tuottamisesta rajoittuu enintään perittyyn kuluvan kuukauden maksuun. Toimittaja ei vastaa välillisistä vahingoista, joita Asiakkaalle voi aiheutua teknisistä tai mistä tahansa muista syistä. Toimittaja ei vastaa miltään osin tietosuojaan liittyvistä vahingoista ml. hallinnolliset sakot.

7.15 Toimittajalla on oikeus käyttää Asiakkaan verkkokauppaa referenssinä ja analysoida Palvelun verkkoliikennettä ja Aineistoa.

8 Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

8.1     Kumpikin sopijapuoli huolehtii osaltaan lainsäädännön mukaisesta henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta. Toimittaja toimii Sopimuksessa Palvelun tarjoana henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä määriteltynä Asiakkaan henkilötietojen käsittelijänä ja Asiakas rekisterinpitäjänä. Sopimukseen liittyvien henkilötietojen käsittelyn yleisistä velvollisuuksista ja vastuusta määrätään sopimusliitteessä ASIAKASREKISTERISELOSTE per 7.5.2018.

8.2    Henkilötietojen käsittelyn kohteena on Asiakkaan Toimittajalle luovuttamat ja Toimittajan Asiakkaan puolesta ja sen lukuun keräämät Asiakkaan määrittämät asiakastiedot. Tämän kaltaisia kerättäviä tietoja ovat Asiakkaan asiakassuhteiden hoidantaan liittyvät tiedot, mm. asiakkaan nimi, osoite, yhteistiedot.

8.3     Toimittaja käsittelee Asiakkaan henkilötietoja toimittaakseen Asiakkaalle Sopimuksen kohteena olevan Palvelun ja täyttääkseen täysimääräisesti muut Sopimusehdot.

8.4    Vilkas käsittelee henkilötietoja Asiakkaan toimittamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Asiakkaan kirjalliset ohjeet koskien edellä määriteltyjen henkilötietojen käsittelyä otetaan sopimusliitteeksi HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN EDELLYTYKSET per 7.5.2018.

8.5    Henkilötietoja käsitellään Sopimuksen voimassaolon ajan. Sopimuksen päättymisen jälkeen Vilkas joko poistaa tai palauttaa henkilötiedot Asiakkaalle ja hävittää olemassa olevat jäljennökset, paitsi jos lainsäädäntö edellyttää säilyttämään henkilötiedot.

9 Palvelun keskeyttäminen tai sulkeminen

9.1     Asiakas voi pyytää Toimittajaa sulkemaan Palvelun kesken Sopimuskauden. Sulkemisesta ja uudelleen avaamisesta voidaan veloittaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen toimenpidemaksu.

9.2     Toimittajalla on oikeus sulkea Asiakkaan palvelu, jos Asiakas ei ole maksanut laskua eräpäivään mennessä, tai jos Asiakas rikkoo sopimusehtoja, tai on haettu selvitystilaan, yrityssaneeraukseen tai konkurssiin, tai jos Asiakkaan ilmoittamat tiedot eivät ole oikeat tai Asiakasta ei tavoiteta hänen ilmoittamiensa yhteystietojen perusteella.

9.3 Toimittaja varaa oikeuden keskeyttää Palvelu tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai päivitystöiden vuoksi. Toimittaja pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Tällainen katkos ei ole virhe Palvelussa (katso 10.1).

10 Palvelun virheet, havaittujen virheiden korjaus sekä mahdolliset hyvitykset

10.1 Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa palvelukuvauksen määrittelemistä ominaisuuksista ja poikkeama olennaisesti haittaa palvelun käyttöä.

10.2 Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen huomattuaan. Palvelujen toimintaa valvotaan koko ajan ja mahdolliset virheet korjataan niin pian kuin mahdollista.

10.3 Sellaiset puutteet Palvelussa, jotka johtuvat Asiakkaan toiminnasta tai laiminlyönneistä, eivät ole virhe.

10.4 Toimittaja varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut Asiakkaan omasta toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksistä tai palvelun virheellisestä käytöstä.

10.5 Kaikissa virhetilanteissa Toimittajan vastuu rajoittuu enintään perittyyn kuluvan kuukauden palvelumaksuun (katso 7.14).

10.6 Toimittaja ei vastaa mistään virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeure).

11 Sopimuksen siirtäminen

11.1 Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Toimittajan antamaa kirjallista suostumusta.

11.2 Toimittaja varaa oikeuden siirtää sopimus tai saatavat Asiakkaalta kolmannelle osapuolelle.

12 Sopimuksen päättäminen

12.1     Asiakas voi irtisanoa Sopimuksen hallintaliittymästään, tai milloin tämä ei ole mahdollista, kirjallisesti. Irtisanominen tulee tehdä vähintään kolme (3) vuorokautta ennen kuluvan Sopimuskauden päättymistä, muutoin palvelua jatketaan uudella Sopimuskauden mittaisella Sopimuskaudella, kirjallisesti. Irtisanominen tulee tehdä vähintään kolme (3) vuorokautta ennen kuluvan Sopimuskauden päättymistä, muutoin palvelua jatketaan uudella Sopimuskauden mittaisella Sopimuskaudella.

12.2     Palvelua ei teknisistä syistä voi irtisanoa kunkin Sopimuskauden ensimmäisen 24 tunnin aikana.

12.3     Toimittajalla on oikeus irtisanoa Sopimus kolme (3) viikkoa ennen Sopimuskauden päättymistä, ellei irtisanominen johdu kohdassa 6.9, 7.9 tai 8.2 mainituista syistä (katso 12.4).

12.4     Toimittaja varaa oikeuden irtisanoa sopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli Asiakas rikkoo sopimusehtoja.

13 Erimielisyydet

13.1 Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia poislukien lainvalintasäännökset. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei tämä ole mahdollista, ensiasteen oikeuspaikkana on Tampereen käräjäoikeus.