Domain-, sertifikaatti- ja sähköpostipalvelujen toimitusehdot

Yleistä

Nämä toimitusehdot soveltuvat Vilkas Group Oy:n ("Vilkas") tarjoamien domain-, SSL- sertifikaattipalvelujen ja sähköpostipalvelujen ("Palvelu tai Palvelut") toimittamiseen. Vilkkaan kautta saa domainin rekisteröityä .fi, .se, .no, .com sekä .net -päätteillä.

Vilkas Group Oy (y-tunnus 1033996-4)
Finlaysoninkuja 19
33210 TAMPERE
Puh: 020 7431919, sp: myynti@vilkas.fi

Palvelut on tarkoitettu vain yrityksille ja yhteisöille, joille Vilkas toimittaa verkkokaupan ja sen ylläpidon. Nämä toimitusehdot muodostavat Palveluja koskevan sitovan sopimuksen Palvelun tilaavan yrityksen tai yhteisön ("Asiakas") ja Vilkkaan välille.

Nämä toimitusehdot ovat voimassa 15.5.2017 alkaen. Vilkas voi muuttaa toimitusehtoja yksipuolisesti aika ajoin johtuen lainsäädännön muutoksesta, toimituksen kohteen muutoksesta tai muusta merkittävästä seikasta. Vilkas ilmoittaa toimitusehtojen muutoksen voimaantulosta Asiakkaalle vähintään 14 vuorokautta ennen muutoksen voimaantuloa. Vilkas rekisteröi verkkotunnukset Asiakkaan nimiin sen antamien tietojen perusteella. Vilkas toimittaa Asiakkaalle Palvelusta riippuen Palvelun käyttöä varten tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat, joita ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnustensa ja salasanojensa huolellisesta säilyttämisestä sekä on vastuussa niiden luvallisesta ja luvattomasta käytöstä. Palvelut voivat olla kokonaan tai osittain Vilkkaan itse tai kolmannen osapuolen tuottamia.

Palveluiden ominaisuudet ja hinnat

Palveluiden ominaisuudet ja hinnat on esitetty palvelukuvauksissa Vilkkaan verkkosivuilla. Palvelut on tarkoitettu yrityksille ja yhteisöille, ja ilmoitetut hinnat ovat ilman arvonlisäveroa. Vilkas lisää laskuun kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron Asiakkaan maksettavaksi. Asiakas maksaa Palveluista palvelunkuvauksissa mainitusti.

Palvelujen ja hintojen muutokset

Vilkas pidättää oikeuden Palvelujen ominaisuuksien ja hintojen muutoksiin. Vilkas ilmoittaa ominaisuuksien ja hintojen muutoksista Asiakkaalle viimeistään 14 vuorokautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Palvelujen kesto, automaattinen uusiminen ja irtisanominen

Kunkin Palvelun ja vastaavan osapuolten välisen sopimuksen vähimmäiskesto on yksi vuosi tilauksesta lukien. Vilkas uusii lähtökohtaisesti Palvelut vuosittain automaattisesti, ilman erillistä tiedottamista Asiakkaalle, aiemman sopimuskauden mittaiseksi, ja uusi sopimus on voimassa vastaavasti. Vilkkaalla on kuitenkin oikeus olla uusimatta Palvelua; tällöin Vilkas ilmoittaa Asiakkaalle sopimuksen irtisanomisesta viimeistään kuukausi ennen sopimuskauden päättymistä. Mikäli Asiakas haluaa, että Palvelu ei jatku ja uusi sopimuskausi ei astu voimaan, on Asiakkaan ilmoitettava Palvelun ja sopimuksen irtisanomisesta Vilkkaalle sähköpostitse viimeistään kuukausi ennen kyseisen sopimuskauden päättymistä. Niinikään, mikäli Asiakas irtisanoo verkkokauppaa koskevan sopimuksensa Vilkkaan kanssa, katsotaan Asiakkaan irtisanoneen automaattisesti Palvelut päättymään samanaikaisesti em. sopimuksen kanssa; mikäli tällainen Palvelun päättyminen tapahtuu ennen Palvelua koskevan sopimuskauden päättymistä, Asiakas vastaa Vilkkaalle tästä aiheutuneista kuluista ja/tai vahingosta (kuten esim. Vilkkaan omalle palveluntarjoajalleen maksamat maksut). Asiakas tiedostaa sen, että mikäli Asiakas irtisanoo verkkotunnusta koskevan Palvelun, ei Vilkas enää huolehdi verkkotunnuksen rekisteröinnin uusimisesta. Mikäli verkkotunnusta ei uusita, verkkotunnuksen voimassaolo päättyy ja vastaava verkkotunnus poistuu käytöstä. Mikäli Asiakas tahtoo Palvelun ja sopimuksen irtisanomisesta huolimatta säilyttää verkkotunnuksen voimassa, on Asiakkaan huolehdittava sen uusimisesta ja ylläpidosta asianmukaisesti.

Asiakkaalla on lisäksi oikeus irtisanoa Palvelu päättymään kirjallisella ilmoituksella viimeistään 7 vuorokautta ennen kohdassa "Yleistä" mainitun Vilkkaan ilmoittaman toimitusehtomuutoksen tai kohdassa "Palvelujen ja hintojen muutokset" mainitun Vilkkaan ilmoittaman Palvelun ominaisuuksien tai hinnan muutoksen voimaantuloa. Lisäksi Vilkas poistaa verkkotunnukset verkkotunnusrekisteristä Asiakkaan pyynnöstä ennen kyseisen rekisteröinnin voimassaoloajan päättymistä. Mikäli poistaminen tapahtuu ennen voimassaolevan sopimuskauden päättymistä Asiakas vastaa Vilkkaalle poistamisesta aiheutuneista kuluista ja/tai vahingosta (kuten esim. Vilkkaan omalle palveluntarjoajalleen maksamat maksut).

Verkkotunnuksen siirtäminen ja palveluntarjoajan vaihtaminen

Vilkas suorittaa Asiakkaan pyynnöstä verkkotunnusten siirron toiselle käyttäjälle kohtuullisessa ajassa pyynnön vastaanottamisesta lain sallimissa tilanteissa. Asiakas vakuuttaa ja vastaa siitä, että siirronsaaja hyväksyy nämä toimitusehdot. Asiakas vastaa Vilkkaalle siirtämisestä mahdollisesti aiheutuneista kuluista ja/tai vahingosta (kuten esim. Vilkkaan omalle palveluntarjoajalleen maksamat maksut). Asiakas voi vaihtaa verkkotunnuksen osalta verkkotunnusvälittäjää verkkotunnuksen voimassaolon aikana. Vilkas suorittaa vaihtamisen edellytyksenä olevat toimenpiteet kohtuullisessa ajassa Asiakkaan pyynnön vastaanottamisesta. Asiakas vastaa Vilkkaalle vaihtamisesta mahdollisesti aiheutuneista kuluista ja/tai vahingosta (kuten esim. Vilkkaan omalle palveluntarjoajalleen maksamat maksut).

Asiakkaan toimittama tieto ja aineisto

Asiakas vastaa antamiensa yhteys- ja muun tietojen ajanmukaisuudesta ja ilmoittaa Vilkkaalle näissä tapahtuneista muutoksista mahdollisimman pian. Asiakas vastaa antamansa tiedon oikeellisuudesta ja siitä, että verkkotunnukset ja muu sen toimittama aineisto ovat lainmukaisia ja että Palveluja ei käytetä laittomiin tai moraalittomiin tarkoituksiin. Asiakas vastaa siten mm. siitä, että verkkotunnukset tai muu aineisto eivät loukkaa esimerkiksi toisen nimeä tai merkkiä, kuten tavaramerkkiä, toiminimeä tai muuta rekisteröityä tai vakiintunutta nimeä, tai muita oikeuksia kuten tekijänoikeuksia. Asiakas vastaa siitä, että se on tarkastanut kaikilta osin verkkotunnusten ja muun aineiston lainmukaisuuden.

Vastuunrajoitus

Vilkas ei vastaa mistään Palveluihin liittyvästä tai niistä aiheutuneesta välillisestä tai välittömästä tai muusta vahingosta paitsi jos se on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Selvyyden vuoksi edellä mainittu vastuunrajoitus koskee muun ohella Palveluiden toimitusta, toimimista ja toimimattomuutta, poistamista, päättymistä, päättämistä ja siirtämistä.

Palvelun keskeytys ja ennenaikainen päättäminen

Jos ylivoimaisesta esteestä (joita ovat Vilkkaan kohtuullisen kontrollin ulkopuolella olevat seikat kuten sota, kapina, luonnonvoimat, lakko ja muut työtaistelut, tietoliikenneyhteyksien keskeytykset tai päättyminen), Asiakkaan sopimusrikkomuksesta, viranomaisen päätöksestä, Vilkkaan alihankkijasta tai palveluntarjoajasta, Vilkkaan liiketoiminnan muutoksesta, tai muusta merkittävästä seikasta johtuu, on Vilkkaalla, riippumatta siitä mitä näissä toimitusehdoissa on muutoin mainittu, oikeus yksipuolisesti joko keskeyttää tai päättää Palvelu (ja vastaava osapuolten sopimus) osittain tai kokonaisuudessaan ja ilman mitään korvaus- tai hyvitysvelvollisuutta Asiakkaalle. Tällaisissa tilanteissa Vilkas pyrkii parhaansa mukaan kohtuudella ottamaan huomioon Asiakkaan tarpeet.

Erimielisyydet

Asiakas ja Vilkas pyrkivät sopimaan mahdolliset erimielisyydet neuvotteluteitse. Mikäli osapuolet eivät saa erimielisyyttä ratkaistua neuvottelemalla, käsitellään riidat Pirkanmaan käräjäoikeudessa Tampereella. Osapuolten väliseen sopimukseen ja mahdollisiin riitoihin sovelletaan Suomen lakia.